Wettelijke bewaartermijnen

Bewaartermijnen voor ondernemers

Wettelijk is vastgelegd dat de administratie 7 jaar dient te worden bewaard, te rekenen vanaf het onherroepelijk worden van de aanslag welke geldt voor dat betreffende jaar. Voor vastleggingen van onroerende zaken geldt een termijn van 10 jaar. Onder administratie wordt tevens verstaan de grootboekadministratie, de subadministraties met betrekking tot debiteuren, crediteuren en voorraden, alsmede inkoop- en verkoopboek.

Meer informatie over de bewaartermijnen vindt u hier.